فرم رضایت مشتریان

اطلاعات مشتری

نام کامل:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:

فرم نظرسنجی

میزان رضایتمندی از تنوع خدمات:
میزان رضایت از سهولت و دسترسی به پشتیبانی:
میزان رضایت از تعرفه ها و نحوه قیمت گذاری:
میزان رضایت از نحوه پاسحگویی و پشتیبانی:
میزان رضایت از کیفیت خدمات خریداری شده:
میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی در وب سایت: