برای سازمان ها

ارائه راهکارهای هوشمند سازمانی با

فناوری های پردازش متن،گفتارو تصویر

بانکداری هوشمند

سیستمهای مخابراتی

سیستمهای امنیتی

انتشارات دیجیتال

شبیه سازی صدا

کمپین هم صدا

هم صدای خوبم، بخون تا بمونم.
ایرانیان بیایید تنها با صدایمان(بدون هیچ هزینه ای)به کودکان نیازمند ایرانی یاری رسانیم
@HamsedaIranBot