برای سازمان ها

ارائه راهکارهای هوشمند سازمانی با

فناوری های پردازش متن،گفتارو تصویر

بانکداری هوشمند

سیستمهای مخابراتی

سیستمهای امنیتی

شبیه سازی صدا