برای برنامه نویسان

ارائه ی ماژول های

فناوری های پردازش متن،گفتار و تصویر

برای برنامه نویسان و متخصصین این حوزه

رسا تلکام

پلتفرم هوشمند

SDKی موتور صوتی رسا (اندروید)

SDKی موتور صوتی رسا (ویندوز)