میکروفون
مغز

تلفن همراه و تبلت

رایانه

کتابخانه گویا

گاتا تلکام

SDKی گاتا