تبدیل متن به گفتار

تلفن همراه و تبلت

رایانه

پلتفرم هوشمند گاتا

کتابخانه گویا

گاتا تلکام

SDKی گاتا