کنترل تردد

هدف اصلی امنیت فیزیکی محافظت از دارایی ها و امکانات سازمان است. بنابراین مهمترین مسئولیت امنیت جسمی پاسداری است. ما راه حل کاملی از تشخیص چهره + صدا را برای سیستم های کنترل دسترسی فیزیکی ارائه می دهیم.

API های قدرتمند تشخیص صدا و تصویر گاتا به شما امکان می دهد تا به راحتی تشخیص چهره و صدا را با انواع سیستم های کنترل دسترسی شخص ثالث ادغام کنید ، و راه حل های شناسایی کامل و احراز هویت را ایجاد کنید.

علاوه بر این ، تشخیص صدا می تواند برای آسان تر دسترسی افراد معلول به سیستم های درب و تأمین امنیت بهتر زندگی و خواص مورد استفاده قرار گیرد.