با این نرم افزار یک فرد نابینا یا کم بینا قادر است با گفتن شی مورد نظر خود و گرداندن گوشی در اطراف خود شی مورد نظر را پیدا کند .

این نرم افزار با بهره گیری از چندین تکنولوژی مختلف قادر است اشیا و اشخاص اطراف را تشخیص داده و پیدا کند.